Description

Sử dụng để report các sự vụ liên quan tới kinh doanh, nghiệp vụ lên hệ thống, khi có sự vụ, theo quy trình tạo Ticket và add các bên liên quan vào xử lý.